DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA

organizează în data de 21.01.2019 – proba scrisă

CONCURS

de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Economico-Financiar – Biroul Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și Analiză Statistică – 1 post;

– Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare,  Sănătatea și Securitatea Muncii – Biroul Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și Analiză Statistică – 1 post;

– Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale, Relația cu asociațiile și fundațiile – Biroul Achiziții Publice, Strategii, Programe, Proiecte, Administrativ – 1 post;

– Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor Vârstnice, Protecția Persoanelor cu Handicap și Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul Beneficii de Asistență Socială și Servicii Sociale – 1 post.

Concursul se organizează la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, judeţul Mureş, astfel:

– proba scrisă: 21.01.2019, ora 10,00;

– interviul: conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:

 1. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Economico-Financiar – Biroul Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și

            Analiză Statistică – 1 post:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă     durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: științe  economice;
 • vechime cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Sănătatea și Securitatea Muncii – Biroul Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și Analiză Statistică – 1 post:
 2. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una din următoarele ramuri de științe: economice / juridice / administrative;
 3. vechime cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale, Relația cu Asociațiile și Fundațiile – Biroul Achiziții Publice, Strategii, Programe, Proiecte, Administrativ – 1 post:
 2. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una din următoarele ramuri de științe: juridice / economice / administrative / sociologie (domeniul de licență sociologie / asistență socială);
 3. vechime cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor Vârstnice, Protecția Persoanelor cu Handicap și Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul Beneficii de Asistență Socială și Servicii Sociale – 1 post:
 2. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială;
 3. vechime cel puțin 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

             Bibliografie generală:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituția României, republicată.

Bibliografie specifică:

 1. Pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Economico-Financiar – Biroul Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și Analiză Statistică Compartimentul Economico- Financiar:
 • Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare,  Sănătatea și Securitatea Muncii – Biroul Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și Analiză Statistică:
 • Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
 1. Pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale, Relația cu asociațiile și fundațiile – Biroul Achiziții Publice, Strategii, Programe, Proiecte, Administrativ:
 • Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 2;
 • Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor Vârstnice, Protecția Persoanelor cu Handicap și Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul Beneficii de Asistență Socială și Servicii Sociale:
 • Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (sediul instituției – camera 18 sau pe http://www.sighisoara.org.ro secțiunea Consiliul Local – Direcția de Asistență Socială Sighișoara sau mai jos);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform anexei nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 (model adeverință vechime la sediul instituției – camera 18 sau pe http://www.sighisoara.org.ro secțiunea Consiliul Local – Direcția de Asistență Socială Sighișoara sau mai jos);
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail das@sighisoara.org.ro.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a.

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, d-na Șancu Simona, inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Beneficii de Asistență Socială și Servicii Sociale: tel. 0265/771280 int 116, fax. 0265/771278 și adresă e-mail das@sighisoara.org.ro.

                                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                     DOINA-VICTORIA BĂDĂU