A N U N Ţ privind acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021

Începând cu data de 24 septembrie 2020, consumatorii vulnerabili/persoanele cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale / energie termică furnizată în sistem centralizat / energie electrică / lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/31.08.2011, cu modificările și completările ulterioare, vor putea ridica formularul de cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței / cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi, de la sediul Direcției de Asistență Socială Sighişoara, cam. 18 sau îl pot descărca de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Sighişoara, la adresa www.das@sighisoara.org.ro, astfel:

în situația în care solicitantul nu beneficiază de alte drepturi de asistență socială (respectiv de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), acesta completează formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

în situaţia în care solicitantul este beneficiar de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită ajutor pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi.

Cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale/energie termică furnizată în sistem centralizat/energie electrică/combustibili solizi sau petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială Sighişoara, cam. 18, în perioada 24 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020.  

Programul pentru ridicarea formularelor de cerere precum şi pentru depunerea acestora este următorul:

– de luni până joi între orele 8,30 – 13,00;

– vineri între orele 8,30 – 12,00.

La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, solicitanţii au obligația să prezinte următoarele:

– cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială sau, după caz, cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi (în cazul în care solicitantul este beneficiar de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Solicitanții care nu beneficiază de alte drepturi de asistență socială (respectiv de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei), vor prezenta, împreună cu formularul de cerere, următoarele documente:

– acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească/acord de mediere/convenție notarială privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței copilului la unul dintre părinți,  sau, după caz, hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind instituirea tutelei/curatelei, respectiv măsura plasamentului);

– dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei;

– contractul de închiriere sau de proprietate al locuinţei, în original și copie;

– certificatul de înmatriculare al autoturismului sau motocicletei, în copie și original (dacă este cazul);

– acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei în alte unități administrativ-teritoriale;

– ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;

– ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.

 

ANEXA 4

la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile                                                              

 

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă.

Bunuri mobile*)                                                             

 

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

*) Aflate în stare de funcţionare.                                           

 

 Depozite bancare                                                           

 

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări                                              

 

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie                                      

    NOTĂ:

    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Ajutorul pentru gaze naturale

 

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează:

 1. a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
 2. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 190 lei;
 3. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 150 lei;
 4. d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
 5. e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 90 lei;
 6. f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei;
 7. g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;
 8. h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 35 lei;
 9. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 750 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei.

Ajutorul pentru energie termică furnizată în sistem centralizat

 

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar.

În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:

 1. a) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;
 2. b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;
 3. c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;
 4. d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;
 5. e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;
 6. f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;
 7. g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei;
 8. h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei;
 9. i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.
 10. j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.

Pentru persoanele singure, compensarea se majorează cu 10%, iar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, compensarea se acordă în proporţie de 100%.

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%.

 

Ajutorul pentru energie electrică

 

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază, pe perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru energie electrică, după cum urmează:

 1. a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 240 lei;
 2. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 216 lei;
 3. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 192 lei;
 4. d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 168 lei;
 5. e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei;
 6. f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
 7. g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 96 lei;
 8. h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 72 lei;
 9. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 750 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei.

Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri

 

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:

 1. a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
 2. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
 3. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
 4. d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
 5. e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
 6. f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
 7. g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;
 8. h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
 9. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 750 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei.”