COMUNICAT
Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Creșei din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 91/29.05.2019, vă comunicăm că înscrierea copiilor la Creșă pentru anul școlar 2021-2022 se face în perioada 01.06.2021 – 30.06.2021, la sediul Creșei, din Sighișoara, str. Plopilor, nr. 19.
Actele necesare înscrierii copiilor la Creșă sunt:
a) cererea de înscriere; b) copie de pe certificatul de naştere al copilului; c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; d) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali, adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii; e) adeverinţă de la locul de muncă pentru părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului, în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă, respectiv data reluării raporturilor de serviciu. În situaţia în care nu se prezintă această adeverinţă sau nu este menţionată data încetării suspendării contractului de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului, se va lua în considerare la acordarea punctajului, data împlinirii vârstei de 2 ani, a copilului înscris la creşă; f) decizia Directorului executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială privind aprobarea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului/ aprobarea stimulentului de inserție; g) adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul); h) sentinţă judecătorească/act notarial de stabilire a locuinței copilului la unul dintre părinți și exercitarea autorității părintești, sentință judecătorească/hotărâre a direcției generale de asistență socială și protecția copilului privind măsura plasamentului, sentință judecătorească de instituire a tutelei (dacă este cazul); i) copie certificat de deces al unuia dintre părinţi (dacă este cazul); j) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este clinic sănătos și poate frecventa colectivitatea; k) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate; l) alte acte solicitate şi necesare pentru îndeplinirea criteriilor de departajare; m) dosar plic. Precizăm faptul că beneficiarii serviciilor acordate de Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara sunt copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, cu prioritate cei ai căror părinți/reprezentanți legali au domiciliul în municipiul Sighișoara, iar în limita locurilor disponibile, și copiii ai căror părinți au reședința în municipiul Sighișoara.